keskiviikkona, heinäkuuta 04, 2007

Matti Kamppinen ja Jumalan kompleksisuus

Dosentti Matti Kamppinen on kirjoittanut tuoreimpaan Tieteessä Tapahtuu-lehteen (No 5) kirja-arvostelun, jossa hän käsittelee Dawkinsin ja Harrisin tuoreita kirjoja. Kamppinen tuntuu olevan siinä määrin samoilla linjoilla näiden kirjoittajien kanssa, että on vaikeata erottaa, missä kohdin hän arvostelee, missä kohdin hän referoi kirjoja, ja missä kohdin hän esittää (näistä poikkeavia) omia näkökantojaan.

Joka tapauksessa Kamppinen antoi nyt minulle syyn tarkastella erästä viime vuosina jostain syystä varsin suosituiksi tullutta argumenttia. Kamppinen tuntuu kannattavan kyseisen argumentin pätevyyttä, mutta itse tulen jäljessä perustelemaan, miksi tämä "argumentti" on kuitenkin itse asiassa argumentaatiovirhe. Kamppinen kirjoittaa (väliotsikon "Kaikkien virhepäätelmien äiti eli perimmäinen Boeing 747" alla):

Kirjan luvussa 4 ”Why there almost certainly is no God” Dawkins tarjoaa perustelun sille, että jumalahypoteesi on kestämätön.

Argumentin innoittajana on ollut Fred Hoylen letkautus, jonka mukaan elämän synty maapallolla on yhtä epätodennäköistä kuin jos pyörremyrsky kulkisi romuttamon läpi ja tuloksena olisi toimiva Boeing 747. Kreationistit ovat tällä perusteella esittäneet, että elämä tarvitsee suunnittelijan, joko perinteisen luojajumalan tai sitten modernimpaan asuun puetun ID- eli Intelligent Design -suunnittelutoimiston, koska kompleksisuutta ei voi muuten syntyä. Dawkinsin vasta-argumentti on seuraava: Maailma jonka tunnemme on kompleksinen. Jos sen selittämiseksi postuloidaan kompleksinen olento, emme ole selittäneet mitään, vaan pelkästään siirtäneet selitettävän ilmiön yhtä askelta aikaisemmaksi. Selitys on samantapainen kuin lapsi voisi käyttää selittäessään näkökykyä: ihminen näkee koska pään sisällä on pieni ihminen, jolla on tarkka pieni silmä…

Luojajumala ja sen erilaiset sukulaisversiot ovat itse asiassa perimmäisiä Boeing 747 -koneita, niin epätodennäköisiä, ettei niitä voida postuloida. Vain luonnonvalinta tai sen kaltainen mekanistinen prosessi voi selittää kompleksisuuden synnyn ja olemassaolon. Jumalat ovat perimmäisiä Boeingeja koska niiden täytyy olla vähintään yhtä kompleksisia kuin selitettävät systeemit. Näin ollen jumalahypoteesi ei pidä paikkaansa. Jumalaa tai jumalia ei ole olemassa.
Alkuun voisin huomauttaa siitä, että tämä argumentti ei tosiasiassa ole Dawkinsin keksimä, eikä edes Hoylen innoittamana syntynyt, vaan argumentti on vanha. Se löytyy myös monista viime vuosikymmeninä julkaistuista ateismia käsittelevistä kirjoista (1).

Kamppisen esittämänä argumentti eteni näin:

1) Maailmamme on kompleksinen
2) Kaiken kompleksisuuden synty vaatii selityksen
3) Jos maailmamme on luotu, selitys ei selitä mitään, koska selitys itsekin pitää selittää: ("emme ole selittäneet mitään, vaan pelkästään siirtäneet selitettävän ilmiön yhtä askelta aikaisemmaksi")
4)Jumalan (jolla "emme ole selittäneet mitään") täytyy olla vähintään yhtä kompleksinen kuin selitettävän systeemin
5) Koska Jumalan täytyy olla kompleksinen, hänen täytyy olla epätodennäköinen, eikä Jumala ole siksi mahdollinen

Johtopäätös: "Jumalaa tai jumalia ei ole olemassa"

***

Miksi tämä argumentti on huono?

Ensinnäkin, kohta 4) voidaan kyseenalaistaa. Vaikka Dawkinsille ja Kamppiselle tuntuukin olevan ilmeistä, että Jumalan pitäisi olla kompleksinen, se ei ole kaikille yhtä ilmeistä. Käsite "kompleksisuus"(monimutkaisuus) omaa merkityksen sellaisissa konteksteissa, joissa on kyse monista osista koostuvasta rakenteesta. Epäselvää on kuitenkin se, mitä tarkoitetaan "kompleksisuudella" tai sen määrällä silloin, jos sanaa käytetään materiaan sitoutumattoman asian yhteydessä. Onkin kyseenalaistaa, mitä edes tarkoittaa väite "Jumala on kompleksinen". Jos väitteellä ei ole merkityssisältöä, kohdat 4) ja 5) voidaan tiputtaa argumentista pois merkityssisällyksettöminä.

Toisekseen, argumentti selityksen vaatimasta selityksestä perustuu käsitteen selittäminen kyseenalaiseen käyttöön. Jos esimerkiksi lääkäri havaitsee potilaalla olevan taudin syyksi viruksen, hänen ei tarvitse olla kykenevä selittämään viruksen syntyä, jotta hän olisi selittänyt jotain. Viruksen synty hänen pitäisi selittää, jos hän olisi selittämässä viruksen syntyä, mutta alkuperäisen selitysaiheen kannalta viruksen syntytapaa ei ole välttämätöntä tuntea ja tietää.

Toisin kuin dosentti Kamppinen väitti, vaikka lisäkysymyksiä selityksestä syntyisikin, ei tästä seuraa, että olisi niin, että selitys ei olisi voinut selittää mitään. Siten myös Kamppisen argumentin kohta 3) on pätemätön.

Yllä olevasta seuraa Kamppisen argumentin kumoutuminen.

***

Ps. "Argumenttia" olisi voitu kritisoida myös siitä, että se oletuksissaan epäoikeutetusti oletti johtopäätöksensä. Argumentissa oletettiin Jumalan olemassaolon todennäköisyyden olevan niin pienen, ettei Jumala ole mahdollinen. Kuitenkaan argumentissa ei arvioitu sitä, mikä on "luomattoman maailmankaikkeuden" synnyn todennäköisyys. Eli siis siitä, mikä on maailmankaikkeuden synnyn todennäköisyys ilman minkäänlaista luojaa. Kamppinen postuloi kuitenkin ajatustaan, että maailmankaikkeus on syntynyt ilman luojaa, näyttämättä, että sellainen vaihtoehto olisi ainakaan yhtään sen todennäköisempi, kuin maailmankaikkeuden synty Luojan vaikutuksesta.

(1) Esim. Smith, George: "Atheism: The Case Against God", julkaistu mm. teoksessa "An Anthology of Atheism and Rationalism", Prometheus Press, 1980.